ประวัติเทศบาลตำบลเวียงชัย

       แต่เดิมเทศบาลตำบลเวียงชัยมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ซึ่งได้รับการยกฐานะ ท้องถิ่นบางส่วนของตำบลเวียงชัย และ ตำบลเมืองชุม ขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 102 ตอนที่ 195 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2528 ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลพ.ศ. 2542 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก. ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542
 

ประวัติผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

1. นายทอง สุวรรณประภา ดำรงตำแหน่ง 25 พฤษภาคม 2542 - 1 เมษายน 2543

2. นายสมบูรณ์ กันธิยะ ดำรงตำแหน่ง 18 เมษายน 2543 - 12 ธันวาคม 2545

     ดำรงตำแหน่ง 3 กุมภาพันธ์ 2546 - 18 มกราคม 2549

     ดำรงตำแหน่ง 3 มีนาคม 2550 - 2 มีนาคม 2554

3. นายอินแปง เกื้อกูล ดำรงตำแหน่ง 9 เมษายน 2554 - ปัจจุบัน
 

ประวัติผู้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

1. ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี ดำรงตำแหน่ง 25 พฤษภาคม 2542 - 1 มิถุนายน 2551

2. นายสาธิต แก้วรากมุข ดำรงตำแหน่ง 1 มิถุนายน 2551 - 31 พฤษภาคม 2553

3.นายองอาจ ม่วงโกสัย ดำรงตำแหน่ง 1 มิถุนายน 2553 - 24 กันยายน 2555

4.นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง 24 กันยายน 2555 - ปัจจุบัน
 

ที่ตั้ง

เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป. กลาง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

ห่างจากตัวอำเภอ 300 เมตร

ห่างจากตัวจังหวัด 12 กิโลเมตร

อยู่ทางทิศ ตะวันออก ของจังหวัดเชียงราย

ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 นาที ในการเดินทางจากอำเภอ - จังหวัด

 

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านวังช้าง เขต อบต.เมืองชุม และบ้านค่ายเจริญ เขต เทศบาลตำบลเวียงเหนือ

ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านปง บ้านร่องบัวลอย บ้านใหม่โพธิ์งาม เขต เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านยกเจริญ บ้านดอนมูล เขต เทศบาลตำบลเมืองชุม

ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านไชยปราการ เขต เทศบาลตำบลเวียงชัย และบ้านเวียงเหนือ เขต เทศบาลตำบลเวียงเหนือ

 

เขตการปกครอง

   เทศบาลตำบลเวียงชัย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตำบล 10 หมู่บ้าน 14 ชุมชน คือ

ตำบลเวียงชัย

   1. บ้านกลางเวียง หมู่ 1 

   2. บ้านเวียงชัย หมู่ 8 

   3. บ้านไชยนารายณ์ หมู่ 9 

   4. บ้านชัยภูมิ หมู่ 10

   5. บ้านชัยนิเวศน์ หมู่ 13 

   6. บ้านเวียงชัยทอง หมู่ 19 

ตำบลเมืองชุม

   1. บ้านดอนเรือง หมู่ 5

   2. บ้านใหม่ดอนเรือง หมู่ 6 

   3. บ้านเมืองชุม หมู่ 7 

   4. บ้านดอนมูล หมู่ 10 (บางส่วน)
 

จำนวนพื้นที่

   เขตเทศบาลตำบลเวียงชัย มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 15.7ตารางกิโลเมตร

 

ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน

     ลักษณะชุมชนเป็นแบบชุมชนพื้นเมืองดั่งเดิม มีการตั้งบ้านเรือนเกาะกลุ่มเป็นหมู่บ้าน โดยมีพื้นที่ทางการเกษตรล้อมรอบ การตั้งหมู่บ้านกระจายไปตามแนวยาวของทางหลวงหมายเลข 1173 และมีแหล่งชุมชนศูนย์กลาง 2 แห่ง คือ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงชัยและบริเวณตลาดสดตำบลเมืองชุม

 

จำนวนประชากร

จำนวนประชากรทั้งสิ้น (ข้อมูล ณ วันที่  11 กรกฎาคม 2562 ) จำนวน 6,793 คน แยกเป็น

- ชาย 3,193 คน       - หญิง 3,600 คน

- จำนวนครัวเรือน 3,011 ครัวเรือน

ตำบลเวียงชัย 

หมู่ที่ี่ 1 บ้านกลางเวียง ชาย 644 คน หญิง 718 คน รวม 1,362 คน จำนวนครัวเรือน 863 ครัวเรือน

หมู่ที่ 8 บ้านเวียงชัย ชาย 358 คน หญิง 434 คน รวม 792 คน จำนวนครัวเรือน 380 ครัวเรือน

หมู่ที่ 9 บ้านไชยนารายณ์ ชาย 346 คน หญิง 337 รวม 693 จำนวนครัวเรือน 219 ครัวเรือน

หมู่ที่ 10 บ้านชัยภูมิ ชาย 181 คน หญิง 207 รวม 388 คน จำนวนครัวเรือน 158 ครัวเรือน

หมู่ที่ 13 บ้านชัยนิเวศน์ ชาย 231 คน หญิง 222 คน รวม 453 คน จำนวนครัวเรือน 222 ครัวเรือน

หมู่ที่ 19 บ้านเวียงชัยทอง ชาย 252 คน หญิง 298 คน รวม 550 คน จำนวนครัวเรือน 226 ครัวเรือน

ตำบลเมืองชุม 

หมู่ที่ 5 บ้านศรีดอนเรือง ชาย 369 คน หญิง 400 คน รวม 769 คน จำนวนครัวเรือน 275 ครัวเรือน

หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ดอนเรือง ชาย 436 คน หญิง 517 คน รวม 953 คน จำนวนครัวเรือน 350 ครัวเรือน

หมู่ที่ 7 บ้านเมืองชุม ชาย 336  คน หญิง 414 คน รวม 750 คน จำนวนครัวเรือน 283 ครัวเรือน

หมู่ที่ 10 บ้านดอนมูล ชาย 40 หญิง 43 คน รวม 83 คน จำนวนครัวเรือน 35 ครัวเรือน

- ความหนาแน่นของประชากร 432 คน / ตารางกิโลเมตร


  IP ของคุณ
54.85.57.0
ออนไลน์ 16ip
วันนี้ 73ip
เดือนนี้ 6987ip
ปีนี้ 6987ip
ทั้งหมด 660393ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.65.249)
วันนี้ เวลา 12.16.00 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายทองวัน ฟองแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายอนุสรณ์ สานใจ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านชัยนิเวศน์ ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator