ประวัติเทศบาลตำบลเวียงชัย

       แต่เดิมเทศบาลตำบลเวียงชัยมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ซึ่งได้รับการยกฐานะ ท้องถิ่นบางส่วนของตำบลเวียงชัย และ ตำบลเมืองชุม ขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 102 ตอนที่ 195 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2528 ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลพ.ศ. 2542 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก. ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542
 

ประวัติผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

1. นายทอง สุวรรณประภา ดำรงตำแหน่ง 25 พฤษภาคม 2542 - 1 เมษายน 2543

2. นายสมบูรณ์ กันธิยะ ดำรงตำแหน่ง 18 เมษายน 2543 - 12 ธันวาคม 2545

     ดำรงตำแหน่ง 3 กุมภาพันธ์ 2546 - 18 มกราคม 2549

     ดำรงตำแหน่ง 3 มีนาคม 2550 - 2 มีนาคม 2554

3. นายอินแปง เกื้อกูล ดำรงตำแหน่ง 9 เมษายน 2554 - ปัจจุบัน
 

ประวัติผู้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

1. ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี ดำรงตำแหน่ง 25 พฤษภาคม 2542 - 1 มิถุนายน 2551

2. นายสาธิต แก้วรากมุข ดำรงตำแหน่ง 1 มิถุนายน 2551 - 31 พฤษภาคม 2553

3.นายองอาจ ม่วงโกสัย ดำรงตำแหน่ง 1 มิถุนายน 2553 - 24 กันยายน 2555

4.นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง 24 กันยายน 2555 - ปัจจุบัน
 

ที่ตั้ง

เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป. กลาง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

ห่างจากตัวอำเภอ 300 เมตร

ห่างจากตัวจังหวัด 12 กิโลเมตร

อยู่ทางทิศ ตะวันออก ของจังหวัดเชียงราย

ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 นาที ในการเดินทางจากอำเภอ - จังหวัด

 

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านวังช้าง เขต อบต.เมืองชุม และบ้านค่ายเจริญ เขต เทศบาลตำบลเวียงเหนือ

ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านปง บ้านร่องบัวลอย บ้านใหม่โพธิ์งาม เขต เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านยกเจริญ บ้านดอนมูล เขต เทศบาลตำบลเมืองชุม

ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านไชยปราการ เขต เทศบาลตำบลเวียงชัย และบ้านเวียงเหนือ เขต เทศบาลตำบลเวียงเหนือ

 

เขตการปกครอง

   เทศบาลตำบลเวียงชัย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตำบล 10 หมู่บ้าน 14 ชุมชน คือ

ตำบลเวียงชัย

   1. บ้านกลางเวียง หมู่ 1 

   2. บ้านเวียงชัย หมู่ 8 

   3. บ้านไชยนารายณ์ หมู่ 9 

   4. บ้านชัยภูมิ หมู่ 10

   5. บ้านชัยนิเวศน์ หมู่ 13 

   6. บ้านเวียงชัยทอง หมู่ 19 

ตำบลเมืองชุม

   1. บ้านดอนเรือง หมู่ 5

   2. บ้านใหม่ดอนเรือง หมู่ 6 

   3. บ้านเมืองชุม หมู่ 7 

   4. บ้านดอนมูล หมู่ 10 (บางส่วน)
 

จำนวนพื้นที่

   เขตเทศบาลตำบลเวียงชัย มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 15.7ตารางกิโลเมตร

 

ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน

     ลักษณะชุมชนเป็นแบบชุมชนพื้นเมืองดั่งเดิม มีการตั้งบ้านเรือนเกาะกลุ่มเป็นหมู่บ้าน โดยมีพื้นที่ทางการเกษตรล้อมรอบ การตั้งหมู่บ้านกระจายไปตามแนวยาวของทางหลวงหมายเลข 1173 และมีแหล่งชุมชนศูนย์กลาง 2 แห่ง คือ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงชัยและบริเวณตลาดสดตำบลเมืองชุม

 

จำนวนประชากร

จำนวนประชากรทั้งสิ้น (ข้อมูล ณ วันที่  6  มิถุนายน  2561) จำนวน 6,771 คน แยกเป็น

- ชาย 3,218 คน       - หญิง 3,553 คน

- จำนวนครัวเรือน 2,956 ครัวเรือน

ตำบลเวียงชัย 

หมู่ที่ี่ 1 บ้านกลางเวียง ชาย 642 คน หญิง 704 คน รวม 1,346 คน จำนวนครัวเรือน 843 ครัวเรือน

หมู่ที่ 8 บ้านเวียงชัย ชาย 353 คน หญิง 429 คน รวม 782 คน จำนวนครัวเรือน 373 ครัวเรือน

หมู่ที่ 9 บ้านไชยนารายณ์ ชาย 343 คน หญิง 338 รวม 681 จำนวนครัวเรือน 213 ครัวเรือน

หมู่ที่ 10 บ้านชัยภูมิ ชาย 185 คน หญิง 214 รวม 399 คน จำนวนครัวเรือน 157 ครัวเรือน

หมู่ที่ 13 บ้านชัยนิเวศน์ ชาย 234 คน หญิง 224 คน รวม 458 คน จำนวนครัวเรือน 215 ครัวเรือน

หมู่ที่ 19 บ้านเวียงชัยทอง ชาย 253 คน หญิง 288 คน รวม 541 คน จำนวนครัวเรือน 223 ครัวเรือน

ตำบลเมืองชุม 

หมู่ที่ 5 บ้านศรีดอนเรือง ชาย 375 คน หญิง 407 คน รวม 782 คน จำนวนครัวเรือน 273 ครัวเรือน

หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ดอนเรือง ชาย 441 คน หญิง 495 คน รวม 936 คน จำนวนครัวเรือน 345 ครัวเรือน

หมู่ที่ 7 บ้านเมืองชุม ชาย 351  คน หญิง 411 คน รวม 762 คน จำนวนครัวเรือน 281 ครัวเรือน

หมู่ที่ 10 บ้านดอนมูล ชาย 41 หญิง 43 คน รวม 84 คน จำนวนครัวเรือน 33 ครัวเรือน

- ความหนาแน่นของประชากร 431 คน / ตารางกิโลเมตร


  IP ของคุณ
107.23.129.77
ออนไลน์ 33ip
วันนี้ 405ip
เดือนนี้ 9465ip
ปีนี้ 57653ip
ทั้งหมด 393626ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.222)
วันนี้ เวลา 15.28.27 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายวิเชียร สร้างใบศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายบุญธรรม เครือสาร
กำนันตำบลเวียงชัย
บ้านชัยภูมิ ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator