คำแถลงนโยบาย ของ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑

วันที่  ๒๓  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย


               เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาตำบลเวียงชัย และท่านผู้มีเกียติที่เคารพ ตามที่กระผมนายอินแปง  เกี้อกูล  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย หมายเลข ๑  ได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย ด้วยคะแนน  ๒,๑๔๗  คะแนน  เป็นลำดับที่ ๑  ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๙ เมษายน  ๒๕๕๔ และคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้กระผมเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย เมื่อวันที่ ๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีผลตั้งแต่วันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๔ ประกอบกับสภาเทศบาลตำบลเวียงชัยได้รับการประกาศผลเลือกตั้งมีสมาชิกสภาเทศบาลครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด ในวันเดียวกันและยังได้ดำเนินการเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล ในวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  นั้น

              บัดนี้ กระผมนายอินแปง  เกื้อกูล นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย มีความประสงค์ที่จะขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย พร้อมทั้ง ขอแนะนำคณะทำงานผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลเวียงชัย ในลำดับแรกประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

๑. นายบัณฑิต  ช้างหิน             รองนายกเทศมนตรี  คนที่ ๑

๒. นายสหรัชต์  จินะพรม          รองนายกเทศมนตรี  คนที่ ๒

๓. นายทอง สุวรรณประภา         ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

๔. นางสาวศิราณี  รามาจันดราม  เลขานุการนายกเทศมนตรี

              กระผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่จะขอแถลงนโยบายการบริหารงานของกระผมต่อสภาเทศบาล เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทั้งหลายได้รับทราบ และเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่จะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงชัยของเรา และหากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทั้งหลายมีข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตใดๆ ที่คิดว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน และเป็นประโยชน์ในการบริหารงาน ขอได้โปรดแจ้งให้กระผมทราบด้วยเพื่อจะได้นำข้อเสนอแนะ  ข้อสังเกตของท่านไปพิจารณาปรับปรุงและดำเนินการในโอกาสต่อไป


 

นโยบายและแผนงานรองรับการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงชัย

       บริหารการจัดการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ภายใต้หลักธรรมาภิบาลพัฒนาระบบการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการและแผนงานที่มีอยู่แล้วหรือหน้าที่ของเทศบาลตามที่กฎหมายกำหนดจะดำเนินงานสานต่อและปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้สามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มเติมนโยบายใหม่ ๆ ดังต่อไปนี้

ด้านการศึกษาด้านบริหาร

 • ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
 • บริหารงานบุคลากรตามความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับงานและเป็นธรรม
 • บริการผู้มาติดต่องานด้วยรวดเร็ว ประทับใจ

ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม

 • ติดตั้งไฟฟ้า ปรับปรุงสนามกีฬากลางและสนามโรงเรียนระดับประถมศึกษา
 • บริหารจัดการที่ดิน ของโรงเรียนบ้านเมืองชุมตามมติคณะกรรมการการศึกษา
 • สร้างอาคารโรงเรียนเทศบาลใหม่ จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
 • อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนในเขตเทศบาลตามเทศบัญญัติ
 • ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมฟื้นฟูดนตรีพื้นเมืองและช่างฟ้อนพื้นเมือง

ด้านเศรษฐกิจและสังคม

 • มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสภายในหมู่บ้าน
 • ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  ปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้
 • พัฒนาตลาดสดในเขตเทศบาลทุกแห่งให้ได้มาตรฐานทางด้านสาธารณสุข
 • จัดให้มีศูนย์ดับเพลิงประจำหมู่บ้าน มีถังดับเพลิงตามสถานที่สำคัญ
 • ดูแล อปพร. ตำรวจบ้าน และ อสม.ให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • ดูแลสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ดำเนินการแยกขยะทุกครัวเรือน
 • ส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 • สร้างหอประชุมเทศบาล
 • จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนด้านก่อสร้างและบริการให้หมู่บ้านเพื่อรับเหมางานของเทศบาล
 • ปรับปรุงลอกคลองสร้างคลองส่งน้ำเข้าพื้นที่ในการเกษตร
 • สร้างถนนคอนกรีตรอบสุสานในเขตเทศบาลและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 • จัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนเทศบาล
 • จัดหาคอมพิวเตอร์และติดตั้งอินเตอร์เน็ตให้ครบทุกหมู่บ้าน
   

                    ทั้งนี้  ในการบริหารงานเทศบาลตำบลเวียงชัยของกระผม  ขอเรียนว่าด้วยงบประมาณของเทศบาลที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับภารกิจที่มีอย่างมากมายของเทศบาลแต่เราก็จะบริหารงานในรูปแบบกระจายงบประมาณให้เป็นไปอย่างครอบคลุมทุกด้าน    ภายใต้ระเบียบกฎหมายที่กำหนด     และจะพยายามประสานหาแหล่งงบประมาณภายนอก เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเทศบาลของเราให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น  และจะเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเน้นการทำงานเป็นทีม   เป็นหมู่คณะ   โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งก็เป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นจุดเป้าหมายในการทำงานของท่าน  และกระผมขอให้ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทั้งหลายได้โปรดให้คำแนะนำและสนับสนุนการบริหารงานของกระผมด้วย

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง


  IP ของคุณ
54.85.57.0
ออนไลน์ 9ip
วันนี้ 63ip
เดือนนี้ 6977ip
ปีนี้ 6977ip
ทั้งหมด 660383ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.65.251)
วันนี้ เวลา 11.46.45 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายประสิทธิ์ ใจบาน
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นางณัฐณิช ช้างมูบ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านศรีดอนเรือง ต.เมืองชุม

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator