" กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงชัย
เป็นเครือข่ายบริหารกองทุน ที่เป็นเลิศในคุณภาพการบริหาร "


ความเป็นมาของกองทุนหลักประกันท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงชัย
        กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงชัย เริ่มเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่เริ่มทำงานจริงในปี พ.ศ.๒๕๕๓ โดย นายสมบูรณ์  กันธิยะ  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย ได้นำเสนอขอความเห็นชอบผ่านสภาเทศบาลตำบลเวียงชัยในขณะนั้น และตั้งงบประมาณโอนสบทบเข้ากองทุนครั้งแรก ๑๐๒,๒๐๖.๐๐  บาท กองทุน สปสช. เขต โอนสมทบให้อีก ๒๑๔,๘๓๗.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๑๗,๐๔๓.๐๐ บาท ซึ่งเป็นยอดเงินประเดิมที่กองทุนใช้บริหารงาน มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ๑๘ คน และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอีกจำนวน  ๔  ท่าน เป็นอนุกรรมการ เพื่อมีส่วนร่วมช่วยช่วยกองทุนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมประชากรในเขตพื้นที่ ๒ ตำบล (บางส่วน)  ๑๐ หมู่บ้าน ๔ ชุมชน
        ประชากร ส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้าน  เกษตรกรรม  รับจ้างทั่วไป  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว และรับราชการ มีโรงเรียนมัธยม  ๑ แห่ง    โรงเรียนประถม ๒  แห่ง   วิทยาลัยเทคโนโลยี ๑  แห่ง   โรงเรียนอนุบาลเอกชน   ๒  แห่ง  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเวียงชัย  ๑  แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัด  ๕  วัด  มีสถานบริการสาธารณสุข รพสต.  ๒ แห่ง  อาสาสมัครสาธารณสุข  ๑๘๙ คน ประชากร  ๖,๔๑๐ คน อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายมาทางทิศตะวันออก  ๑๓  กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐.๕ ตารางกิโลเมตร

 

 
นายอินแปง  เกื้อกูล 
ประธานกองทุน เทศบาลตำบลเวียงชัย

เหตุผลที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุน
  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในการดำเนินงานด้านป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ


นายเลิศพงศ์  อภิจิรานุวัฒน์
เลขานุการกองทุน เทศบาลตำบลเวียงชัย

วัตถุประสงค์หลักของกองทุน
๑.   เพื่อบริหารงบประมาณในการสนับสนุนหน่วยบริการ  กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ
๒.  เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพตามชุดสิทธิประโยชน์
๓.  เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการทุกภาคส่วน


นายณัฐพงษ์  วัชรมณฑล
ผู้ช่วยเลขานุการกองทุน เทศบาลตำบลเวียงชัย

วิสัยทัศน์กองทุน
     “  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงชัย   เป็นเครือข่ายบริหารกองทุน   ที่เป็นเลิศในคุณภาพการบริหาร ”
 
ภารกิจกองทุน
        ๑. งานประชาสัมพันธ์กองทุนและระดมเงินทุน
        ๒. งานพิจารณาโครงการและสนับสนุนงบประมาณ
        ๓. งานประสานรับเรื่องราวร้องทุกข์
        ๔.  งานส่งเสริมสุขภาพ
        ๕.  งานป้องกันโรค
        ๖.  งานฟื้นฟูสมรรถภาพ
        ๗.  งานรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จำแป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของกองทุนได้ที่ ข่าวหลักประกันสุขภาพ (สปสช)


  IP ของคุณ
3.235.85.115
ออนไลน์ 24ip
วันนี้ 344ip
เดือนนี้ 9038ip
ปีนี้ 118141ip
ทั้งหมด 632102ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.73.251)
วันนี้ เวลา 10.59.41 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายดรุณ มูลเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายทวี ตาลดี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านไชยนารายณ์ ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator