1.) นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 Download
2.) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 Download
3.) ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
 Download
4.) ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัย เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 Download
5.) ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัย เรื่อง มาตรการการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 Download
6.) ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัย เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณี
 Download
7.) ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัย เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
 Download
8.) ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 Download
9.) ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 Download
10.) ประกาศเจตจำนง
 Download
11.) รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561
 Download
12.) แบบรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 Download
13.) แผนการตรวจสอบ ประจำปี 2563
 Download
14.) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2562
 Download
15.) นโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563
 Download
16.) ปค 5 สำนักปลัดเทศบาล
 Download
17.) ปค 5 กองคลัง
 Download
18.) ปค 5 กองช่าง
 Download
19.) ปค 5 กองสาธารณสุขฯ
 Download
20.) ปค 5 กองการศึกษา
 Download
21.) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2563
 Download
22.) นโยบายบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2563
 Download
23.) ประกาศมาตรการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2563
 Download
24.) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 Download
25.) มาตรการป้องกันการขัดกัน
 Download
26.) มาตรการป้องกันการรับสินบน
 Download
27.) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 Download
28.) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
 Download
29.) มาตรการสร้างจิตสำนึก
 Download
30.) Flowchart การจัดทำควบคุมภายใน (แบบ ปค.)
 Download
31.) ถาม ตอบ ข้อสงสัยเกี่ยวกับควบคุมภายใน
 Download
32.) รายงานควบคุมภายใน แบบ ปค. 5 ระดับองค์กร ปี 2563
 Download
33.) นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
 Download
34.) แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564
 Download
35.) กฎบัตรประจำปีงบประมาณ 2564
 Download
36.) คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2563
 Download
37.) แผนงานบริหารจัดการความเสียงปี 2563
 Download
38.) การบริหารความเสี่ยงภาครัฐ กรณีศึกษา
 Download
39.) คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2564
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
  IP ของคุณ
54.85.57.0
ออนไลน์ 7ip
วันนี้ 61ip
เดือนนี้ 6975ip
ปีนี้ 6975ip
ทั้งหมด 660381ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.73.186)
วันนี้ เวลา 11.29.37 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายเนตร ยาวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายเกียรติขจร บัวเคน
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านใหม่ดอนเรือง ต.เมืองชุม

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator