1.) ประกาศผลการประกวดโครงการหน้าบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 Download
2.) ประกาศรายชื่อลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
 Download
3.) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
 Download
4.) รายงานผลแผน ปปช ประจำปี ๒๕๖๐
 Download
5.) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
 Download
6.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ
 Download
7.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
 Download
8.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2554
 Download
9.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
 Download
10.) พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
 Download
11.) รัฐธรรมนูญ
 Download
12.) คำสั่งแต่งตั้ง (แผนพัฒนาท้องถิ่น)
 Download
13.) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
 Download
14.) ประกาศเรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
 Download
15.) ประกาศเจตจำนงสุจริต พ.ศ.2563
 Download
16.) รัฐธรรมนูญ
 Download
17.) พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
 Download
18.) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561
 Download
19.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขอ
 Download
20.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
 Download
21.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2554
 Download
22.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
 Download
23.) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2560-2564)
 Download
24.) คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกิจการสภา
 Download
25.) ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม
 Download
26.) ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
 Download
27.) คำสั่งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
  IP ของคุณ
54.85.57.0
ออนไลน์ 12ip
วันนี้ 64ip
เดือนนี้ 6978ip
ปีนี้ 6978ip
ทั้งหมด 660384ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.73.184)
วันนี้ เวลา 12.05.07 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายสุวรรณ เทพวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายประหยัด อาโปทา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
กลางเวียง

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator