1.) ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัย เรื่องสรุปรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเวียงช
 Download
2.) ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัย เรื่องสรุปรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลเวียงชั
 Download
3.) แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ(รายเดือน)
 Download
4.) แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ(รายปี)
 Download
5.) แบบฟอร์มหนังสือหนังสือแสดงตน และแสดงเจตจำนงในการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
 Download
6.) ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำ
 Download
7.) แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 Download
8.) แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
 Download
9.) ประกาศ เรื่องกำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563
 Download
10.) ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัย เรื่องการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2
 Download
11.) สรุปรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่ม
 Download
12.) สรุปรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 Download
13.) สรุปรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่ม
 Download
14.) บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการเทศบาลตำบลเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25
 Download
15.) บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการเทศบาลตำบลเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25
 Download
16.) บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการเทศบาลตำบลเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25
 Download
17.) บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการเทศบาลตำบลเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25
 Download
18.) บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการเทศบาลตำบลเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25
 Download
19.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 Download
20.) ข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ เทศบาลตำบลเวียงชัย
 Download
21.) ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ เดือนตุลาคม 2563
 Download
22.) แบบคำร้องขอลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ดร.01
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
  IP ของคุณ
54.85.57.0
ออนไลน์ 9ip
วันนี้ 63ip
เดือนนี้ 6977ip
ปีนี้ 6977ip
ทั้งหมด 660383ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.65.251)
วันนี้ เวลา 11.46.45 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นางณัฐนันท์ ศรีมอย
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายอำไพ มะโนวรรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเวียงชัย ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator