1.

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564...


โดย admin
Post Date
Read (21)

2.

ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย...


โดย admin
Post Date
Read (37)

3.

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย เขตที่ 2...


โดย admin
Post Date
Read (31)

4.

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย เขตที่ 1...


โดย admin
Post Date
Read (42)

5.

วิธีการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไใช้สิทธิเลือกตั้ง...


โดย admin
Post Date
Read (18)

6.

ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย...


โดย admin
Post Date
Read (169)

7.

ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1...


โดย admin
Post Date
Read (133)

8.

ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ...


โดย admin
Post Date
Read (128)

9.

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. 4/4...


โดย admin
Post Date
Read (172)

10.

ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date
Read (79)

11.

ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง...


โดย admin
Post Date
Read (86)

12.

ประกาศ ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564...


โดย admin
Post Date
Read (116)

13.

พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๒)...


โดย admin
Post Date
Read (93)

14.

ประกาศการขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ้งปลูกสร้าง เป็นการทั่วไปออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษี พ.ศ. 2564...


โดย admin
Post Date
Read (147)

15.

ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date
Read (448)

16.

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้่าง เทศบาลตำบลเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date
Read (431)

17.

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date
Read (484)

18.

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date
Read (541)

19.

ประกาศประมูลโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย admin
Post Date
Read (516)

20.

ผลการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ภารกิจของเทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย admin
Post Date
Read (485)

จำนวนข่าวทั้งหมด 110 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า


  IP ของคุณ
3.215.77.193
ออนไลน์ 18ip
วันนี้ 87ip
เดือนนี้ 4762ip
ปีนี้ 20794ip
ทั้งหมด 20794ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.159)
วันนี้ เวลา 06.19.05 น.

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายอนุสรณ์ สานใจ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านชัยนิเวศน์ ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (หัวหน้าส่วนราชการ)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator