1.

ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 25/12/2563
Read (233)

2.

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้่าง เทศบาลตำบลเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 16/12/2563
Read (219)

3.

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 14/10/2563
Read (287)

4.

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 10/9/2563
Read (330)

5.

ประกาศประมูลโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย admin
Post Date 18/8/2563
Read (313)

6.

ผลการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ภารกิจของเทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย admin
Post Date 5/8/2563
Read (304)

7.

ประกาศเจตจำนงสุจริต...


โดย admin
Post Date 10/7/2563
Read (124)

8.

โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี...


โดย admin
Post Date 10/7/2563
Read (142)

9.

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date 10/7/2563
Read (131)

10.

ข้อมูลการให้บริการ เทศบาลตำบลเวียงชัย ปี พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date 1/7/2563
Read (127)

11.

สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date 1/7/2563
Read (129)

12.

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน (พ.ศ.2563)...


โดย admin
Post Date 1/7/2563
Read (119)

13.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ.2563...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 30/6/2563
Read (141)

14.

ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านที่มารับบริการของเทศบาลตำบลเวียงชัย ตอบแบบสอบถาม...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 9/6/2563
Read (176)

15.

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA (ปี พ.ศ.2562)...


โดย admin
Post Date 30/4/2563
Read (155)

16.

งบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 2/4/2563
Read (187)

17.

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลเวียงชัย ...


โดย admin
Post Date 30/3/2563
Read (529)

18.

การดำเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมวางแผน/ดำเนินการ ตามอำนาจหน้าทีเทศบาล...


โดย admin
Post Date 26/3/2563
Read (111)

19.

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562...


โดย admin
Post Date 6/2/2563
Read (134)

20.

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงชัย...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 27/1/2563
Read (1137)

จำนวนข่าวทั้งหมด 172 ข่าว
จำนวนหน้า 9 หน้า
  IP ของคุณ
54.85.57.0
ออนไลน์ 34ip
วันนี้ 92ip
เดือนนี้ 7006ip
ปีนี้ 7006ip
ทั้งหมด 660412ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.65.249)
วันนี้ เวลา 12.55.57 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นางณัฐนันท์ ศรีมอย
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายเกียรติขจร บัวเคน
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านใหม่ดอนเรือง ต.เมืองชุม

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator