1.

ราคากลาง(แบบ บก 01) โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านใหม่ดอนเรือง-หมู่ที่ ๕ บ้านศรีดอนเรือง...


โดย admin
Post Date
Read (74)

2.

ราคากลาง (แบบ บก.01) โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านไชยนารายณ์ - หมู่ที่ 10 บ้านชัยภูมิ...


โดย admin
Post Date
Read (169)

3.

ราคากลาง(แบบ บก 01) โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านศรีดอนเรือง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)...


โดย admin
Post Date
Read (199)

4.

ราคากลาง(แบบ บก 01) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเมืองชุม อ.เวียงชัย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)...


โดย admin
Post Date
Read (198)

5.

เผยแพร่โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนร่องเสือเต้น (เงินอุดหนุเฉพาะกิจ)...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (265)

6.

เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเวียงชัย-ชัยนิเวศน์ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 13 ต.เวียงชัย...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (255)

7.

ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหนองฮ่าง บ้านกลางเวียง...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (246)

8.

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งร่องตุ้ม บ้านไชยนารายณ์...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (222)

9.

เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (381)

10.

เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์และก่อสร้างโรงพักสัตว์ หมู่ที่ 7 ต.เมืองชุม...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (372)

11.

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียนตอกเสาเข็ม...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (376)

12.

เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาพักญาติฌาปนสถานเวียงชัย หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย ...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (441)

13.

เผยแพร่ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารห้องเก็บของฌาปนสถานเวียงชัย หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย ...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (425)

14.

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนร่องเสือเต้น หมู่ที่ 7 ต.เมืองชุม...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (452)

15.

ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์)...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (551)

16.

เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงและขยายถนนเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 ต.เวียงชัย...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (577)

17.

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 17 หมู่ที่ 8 ต.เวียงชัย...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (567)

18.

ประกาศเผยแพร่ราคากลางอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม 2560 ถึง ปิดเทอม 2/2560...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (536)

19.

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร คสล. หมู่ 10 ต.เวียงชัย...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (551)

20.

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5/1 หมู่ 5 (ดอนรือง2) ต.เมืองชุม...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date
Read (549)

จำนวนข่าวทั้งหมด 61 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า


  IP ของคุณ
3.215.77.193
ออนไลน์ 17ip
วันนี้ 88ip
เดือนนี้ 4763ip
ปีนี้ 20795ip
ทั้งหมด 20795ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.46)
วันนี้ เวลา 06.38.53 น.

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายประหยัด อาโปทา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
กลางเวียง

 ดูทั้งหมด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (หัวหน้าส่วนราชการ)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator