นางฌัลลิกา ไชยฟองศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางฉวีวรรณ สีชุมภู
นักวิชาการคลัง

นางวราภรณ์ อิ่นคำฟู
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางศิริพร บุญแสนไชย
นักวิชาการพัสดุ

นางนรินทร์ภรณ์ อาษา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายศุภโชค ใจเฝือ
คนงานทั่วไป

นางสาวสุภาวดี วิชา
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวฐณัญช์พร หินนก
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวนิภาพร ต๊ะตุ้ย
จ้างเหมาบริการ
จำนวนบุคลากร ��������������������� ทั้งหมด 9 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ   การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับ   การจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและ งานอื่น ๆ    ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

  IP ของคุณ
54.224.150.24
ออนไลน์ 33ip
วันนี้ 63ip
เดือนนี้ 8514ip
ปีนี้ 98023ip
ทั้งหมด 312163ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Exabot (178.255.215.94)
วันนี้ เวลา 23.45.20 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นางณัฐนันท์ ศรีมอย
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายเกียรติขจร บัวเคน
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านใหม่ดอนเรือง ต.เมืองชุม

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator