นางณัฐพรรณ จาดโห้
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางสุดารัตน์ อูปแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ

นางพัชรียา โพนยะเขต
คนงานทั่วไป


-
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย

นางกิ่งดาว กันธิยะ
ครู

นางสาวเฉลียว วงค์คำ
ครู

นางธัญญารัตน์ ประทุมมา
ครู

นางสาวสุปราณี เขื่อนเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายอุทัย บุญเทียน
นักการภารโรง

นางสาวแสงจันทร์ แก้วเปียง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจารุวรรณ กันธิยะ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรุจิษยา การเพียร
ผู้ดูแลเด็ก
 
จำนวนบุคลากร กองการศึกษา ทั้งหมด 12 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาโดยให้มีงาน ธุรการ   งานการเจ้าหน้าที่  งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศ  งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา   งานกิจการศาสนา  ส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม   งานกีฬาแล ะนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน  และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  IP ของคุณ
54.85.57.0
ออนไลน์ 10ip
วันนี้ 60ip
เดือนนี้ 6974ip
ปีนี้ 6974ip
ทั้งหมด 660380ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.73.182)
วันนี้ เวลา 11.15.41 น.

นายอินแปง เกื้อกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นางณัฐนันท์ ศรีมอย
สมาชิกสภาเทศบาล

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายทวี ตาลดี
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านไชยนารายณ์ ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator