นายธนกฤต ปัญญาพฤกษ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย
สายด่วนนายกฯ
065-2388433

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย
สายด่วนปลัดฯ
0641628974

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายเสาร์ เมืองวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายเจริญ เผ่าเสือ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเวียงชัยทอง ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
o3 อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 Q&A
o9 Social Network
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18 E-Service
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข่าวกิจกรรม

 ดูทั้งหมด

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566...

 เทศบาลตำบลเวียงชัย Post Date 14/1/2566 Read (5597)

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2566...

 เทศบาลตำบลเวียงชัย Post Date 5/1/2566 Read (5312)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ดูทั้งหมด

   เมื่อท่านได้รับเอกสารแจ้งการยืนยันภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ควรทำอย่างไร...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 7/2/2566 Read (4916)

   ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม ถึง กันยายน 2565)...

-ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร.)  โดย wiangchai Post Date 17/10/2565 Read (11457)

   โครงการพลังงานทดแทน กิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์เรือรดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง...

งานสวัสดิการสังคม โดย งานพัฒนาชุมชน Post Date 3/11/2564 Read (20913)

ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดิ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานแผนที่ภาษี Post Date 23/3/2566 Read (1)

 
ประกาศจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ 11 บ้านร่องเจริญ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 16/3/2566 Read (7)

 
ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสบร่อง บ้านทุ่งยั้ง...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 16/3/2566 Read (7)

 
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสบร่อง บ้านทุ่ง...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 16/3/2566 Read (8)

 
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ 1...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 16/3/2566 Read (7)

 
ประกาศจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จุดหน้าโรงเรียนบ้าน...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 14/3/2566 Read (11)

 
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จุดหน้าโรงเรียน...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 14/3/2566 Read (11)

 
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานแผนที่ภาษี Post Date 9/3/2566 Read (12)

 
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมิน...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานแผนที่ภาษี Post Date 10/2/2566 Read (55)

 
เมื่อท่านได้รับเอกสารแจ้งการยืนยันภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 7/2/2566 Read (4916)

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงชัย หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย admin Post Date 24/8/2565 Read (261)

 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงชัย หมู่ที่ 1 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย admin Post Date 11/8/2565 Read (354)

 
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงชัย หมู่ที่ 1 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย admin Post Date 5/8/2565 Read (409)

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลเวียงชัย หมู๋ที่ 10 ต.เวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย admin Post Date 8/7/2565 Read (460)

 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย1 หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย admin Post Date 1/7/2565 Read (521)

 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย 5 หมู่ที่ 5 (ชุมชนศรีดอนเรือง 2) ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย admin Post Date 28/6/2565 Read (487)

 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย admin Post Date 23/6/2565 Read (520)

 
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย admin Post Date 17/6/2565 Read (553)

 
 ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียง) จำนวน ๑ ชุด สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/3/2566
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาย้าย พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/3/2566
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 22/3/2566
4 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๕ ถึง หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร และ วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ ตั้งแต่ซอยแยกข้างวัด ถึง หลังวัดศรีดอนเรือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 21/3/2566
5 (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๕ ถึง หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร และ วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ ตั้งแต่ซอยแยกข้างวัด ถึง หลังวัดศรีดอนเรือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 21/3/2566
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 3631 เชียงราย (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/3/2566
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๗ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/3/2566
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสามชัย หมู่ที่ ๙ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/3/2566
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างขยายท่อลอดเหลี่ยมหลังปั้มน้ำมัน หมู่ที่ ๙ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย ขนาดกว้าง ๓.๐๐x๑.๘๐ เมตร ยาว ๒.๐๐-๔.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/3/2566
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดพร้อมบ่อผันลงดิน และวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๕๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/3/2566

 RSS ทั้งหมด

ผู้สูงอายุบ้านใหม่ดอนเรือง

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่ม)

 ดูรายละเอียด

ลานกีฬาวู้ดบอล

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่ม)

 ดูรายละเอียด  Your IP Address
44.200.168.16
ออนไลน์ 18ip
วันนี้ 100ip
เดือนนี้ 2437ip
ปีนี้ 8069ip
ทั้งหมด 183948ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.60)
วันนี้ เวลา 20.59.33 น.

"ชุมชนเข็มแข็ง แหล่งเรียนรู้หลากหลาย
ชาวประชาร่วมใจ พัฒนาเวียงชัยให้ยั่งยืน"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator