เทศบาลตำบลเวียงชัย

นายธนกฤต ปัญญาพฤกษ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย
สายด่วนนายกฯ
065-2388433

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย
สายด่วนปลัดฯ
0641628974

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่
o4 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์
o6 Q&A
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
o13 E-Service
o14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข่าวกิจกรรม

 ดูทั้งหมด

ร่วมเปิดโครงการชุมชนสุขใจห่างไกลโรคซึมเศร้า...

 เทศบาลตำบลเวียงชัย Post Date 19/3/2567 Read (5245)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ดูทั้งหมด

   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงชัย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานการเจ้าหน้าที่ Post Date 10/6/2567 Read (40)

   ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานแผนที่ภาษี Post Date 23/4/2567 Read (3814)

   รายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานพัสดุฯ Post Date 7/3/2567 Read (5395)

   ข้อมูลสนามกีฬาและลานกีฬา เทศบาลตำบลเวียงชัย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานการเจ้าหน้าที่ Post Date 15/12/2566 Read (28)

   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัย เรื่อง ประมูลราคาให้เช้าตลาดสดเทศบาลตำบลเวียงชัย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานแผนที่ภาษี Post Date 15/9/2566 Read (6233)

   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 11/8/2566 Read (7706)

   ประกาศรายงานการเงินประจำปี 2565 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 19/4/2566 Read (23252)

   เมื่อท่านได้รับเอกสารแจ้งการยืนยันภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ควรทำอย่างไร...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 7/2/2566 Read (29258)

   ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเวียงชัย พ.ศ. 2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 4/1/2566 Read (6667)

   เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 4/1/2566 Read (5715)

   โครงการพลังงานทดแทน กิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์เรือรดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง...

งานสวัสดิการสังคม โดย งานพัฒนาชุมชน Post Date 3/11/2564 Read (45927)

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงชัย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานการเจ้าหน้าที่ Post Date 10/6/2567 Read (40)

 
การรับสมัครเลือกสรรบุคคล ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 24/5/2567 Read (1441)

 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานแผนที่ภาษี Post Date 23/4/2567 Read (3814)

 
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานแผนที่ภาษี Post Date 1/4/2567 Read (4627)

 
การประชุาสัมพันธ์มิวสิกวิดีโอ(MV)เพลง"ไออ่นอ้อมอกมั่นคง...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 1/4/2567 Read (4152)

 
ประชาสัมพันธ์สื่อวิดีโอรณรงค์การแก้ปัยหาการค้ามนุษย์และบังคั...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 28/3/2567 Read (4159)

 
รายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 พร้อมกับ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานพัสดุฯ Post Date 7/3/2567 Read (5395)

 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางร้องทุกข์ ร้องเรี...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 7/2/2567 Read (5237)

 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 6/2/2567 Read (5190)

 
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชา...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 6/2/2567 Read (5198)

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑.รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ๒.รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ส...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย งานพัสดุฯ Post Date 23/5/2567 Read (1468)

 
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง สายวัดศรีดอนเรือง 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. 41- 062 สายวัดศรีดอนเรือง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ดอนเรือง ตำบลเมืองชุม กว้าง 3.80 - 4.00 เมตร ยาว 456.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,805...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย งานพัสดุฯ Post Date 11/4/2567 Read (3942)

 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย งานพัสดุฯ Post Date 1/4/2567 Read (4610)

 
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในปี พ.ศ 2567...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย งานพัสดุฯ Post Date 28/2/2567 Read (5257)

 
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมถนน ค.ส.ล. ทางเข้าศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลเวียงชัย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย งานพัสดุฯ Post Date 21/2/2567 Read (5219)

 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย งานพัสดุฯ Post Date 21/2/2567 Read (5229)

 
ประกาศร่างประกวดราคาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมถนน ค.ส.ล. ทางเข้าศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลเวียงชัย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย งานพัสดุฯ Post Date 9/2/2567 Read (5306)

 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลเวียงชัย พร้อมก่อสร้างลาน คสล.หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย งานพัสดุฯ Post Date 10/1/2567 Read (5247)

 
 ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์ รถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค ๗๕๘๓ ชร จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/6/2567
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมระบบแอร์ รถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค ๗๕๘๓ ชร จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/6/2567
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ฌาปนสถาน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/6/2567
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ซอย ๘/๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/6/2567
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ฌาปนสถาน หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/6/2567
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 7/6/2567
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างขุดลอกรางระบายน้ำ ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๓ บ้านชัยนิเวศน์ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย และ ซอย ๘ ถนนวังพระ หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/6/2567
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เต้นท์) จำนวน ๔ หลัง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/6/2567
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(พร้อมอุปกรณ์ชุดวัคซีน)สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/6/2567
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.ทต.เวียงชัย ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/5/2567

 RSS ทั้งหมด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่จันทร์สวย

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่ม)

 ดูรายละเอียด

ลานกีฬานันทนาการบ้านไชยนารายณ์

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่ม)

 ดูรายละเอียด  Your IP Address
3.236.143.154
ออนไลน์ 16ip
วันนี้ 193ip
เดือนนี้ 1965ip
ปีนี้ 25872ip
ทั้งหมด 251914ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.72.33)
วันนี้ เวลา 21.39.58 น.

"ชุมชนเข็มแข็ง แหล่งเรียนรู้หลากหลาย
ชาวประชาร่วมใจ พัฒนาเวียงชัยให้ยั่งยืน"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator