นายธนกฤต ปัญญาพฤกษ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย
สายด่วนนายกฯ
065-2388433

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย
สายด่วนปลัดฯ
0641628974

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
o3 อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 Q&A
o9 Social Network
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18 E-Service
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข่าวกิจกรรม

 ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ดูทั้งหมด

   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัย เรื่อง ประมูลราคาให้เช้าตลาดสดเทศบาลตำบลเวียงชัย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานแผนที่ภาษี Post Date 15/9/2566 Read (607)

   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 11/8/2566 Read (1340)

   ประกาศรายงานการเงินประจำปี 2565 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 19/4/2566 Read (11210)

   เมื่อท่านได้รับเอกสารแจ้งการยืนยันภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ควรทำอย่างไร...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 7/2/2566 Read (16918)

   ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเวียงชัย พ.ศ. 2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 4/1/2566 Read (1229)

   เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 4/1/2566 Read (500)

   โครงการพลังงานทดแทน กิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์เรือรดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง...

งานสวัสดิการสังคม โดย งานพัฒนาชุมชน Post Date 3/11/2564 Read (33497)

ประกาศเรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานแผนที่ภาษี Post Date 21/11/2566 Read (29)

 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานพัสดุฯ Post Date 12/10/2566 Read (18)

 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานพัสดุฯ Post Date 19/9/2566 Read (450)

 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัย เรื่อง ประมูลราคาให้เช้าตลาดสดเทศบา...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานแผนที่ภาษี Post Date 15/9/2566 Read (607)

 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภา...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 11/8/2566 Read (1340)

 
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเวียงชัย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 6/7/2566 Read (574)

 
ประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีฯนอกสถานท...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานแผนที่ภาษี Post Date 19/5/2566 Read (679)

 
ประกาศรายงานการเงินประจำปี 2565 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบจากสำ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 19/4/2566 Read (11210)

 
ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดิ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานแผนที่ภาษี Post Date 23/3/2566 Read (722)

 
ประกาศจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ 11 บ้านร่องเจริญ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 16/3/2566 Read (734)

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณบวกบอน หมู่ที่ 13 ตำบลวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย งานพัสดุฯ Post Date 24/11/2566 Read (15)

 
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณบวกบอน หมู่ที่ 13 ตำบลวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย งานพัสดุฯ Post Date 21/11/2566 Read (28)

 
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณบวกบอน หมู่ที่ 13 ตำบลวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย งานพัสดุฯ Post Date 15/11/2566 Read (31)

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงชัย หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย admin Post Date 24/8/2565 Read (970)

 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงชัย หมู่ที่ 1 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย admin Post Date 11/8/2565 Read (1156)

 
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงชัย หมู่ที่ 1 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย admin Post Date 5/8/2565 Read (1236)

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลเวียงชัย หมู๋ที่ 10 ต.เวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย admin Post Date 8/7/2565 Read (1302)

 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย1 หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย admin Post Date 1/7/2565 Read (1385)

 
 ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 7/12/2566
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการอาหารกลางวัน (ประจำเดือนธันวาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/11/2566
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัยและโรงเรียนในสังกัด สพฐ) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/11/2566
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/11/2566
5 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สวนสาธารณะหนองบวกบอน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 24/11/2566
6 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สวนสาธารณะหนองบวกบอน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 24/11/2566
7 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สวนสาธารณะหนองบวกบอน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 23/11/2566
8 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สวนสาธารณะหนองบวกบอน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 23/11/2566
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/11/2566
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุจราจร (แผงกั้นจราจร) จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/11/2566

 RSS ทั้งหมด

วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นบ้านกลางเวียง

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่ม)

 ดูรายละเอียด

สวนน้ำนาวาแลนด์

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่ม)

 ดูรายละเอียด  Your IP Address
44.220.249.141
ออนไลน์ 20ip
วันนี้ 115ip
เดือนนี้ 1078ip
ปีนี้ 47872ip
ทั้งหมด 223751ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.65.173)
วันนี้ เวลา 15.22.59 น.

"ชุมชนเข็มแข็ง แหล่งเรียนรู้หลากหลาย
ชาวประชาร่วมใจ พัฒนาเวียงชัยให้ยั่งยืน"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator