เทศบาลตำบลเวียงชัย

นายธนกฤต ปัญญาพฤกษ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย
สายด่วนนายกฯ
065-2388433

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย
สายด่วนปลัดฯ
0641628974

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่
o4 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์
o6 Q&A
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
o13 E-Service
o14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข่าวกิจกรรม

 ดูทั้งหมด

ร่วมเปิดโครงการชุมชนสุขใจห่างไกลโรคซึมเศร้า...

 เทศบาลตำบลเวียงชัย Post Date 19/3/2567 Read (278)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ดูทั้งหมด

   รายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานพัสดุฯ Post Date 7/3/2567 Read (389)

   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัย เรื่อง ประมูลราคาให้เช้าตลาดสดเทศบาลตำบลเวียงชัย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานแผนที่ภาษี Post Date 15/9/2566 Read (1294)

   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 11/8/2566 Read (2379)

   ประกาศรายงานการเงินประจำปี 2565 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 19/4/2566 Read (15963)

   เมื่อท่านได้รับเอกสารแจ้งการยืนยันภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ควรทำอย่างไร...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 7/2/2566 Read (21959)

   ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเวียงชัย พ.ศ. 2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 4/1/2566 Read (1895)

   เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 4/1/2566 Read (1061)

   โครงการพลังงานทดแทน กิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์เรือรดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง...

งานสวัสดิการสังคม โดย งานพัฒนาชุมชน Post Date 3/11/2564 Read (38609)

ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานแผนที่ภาษี Post Date 1/4/2567 Read (168)

 
รายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 พร้อมกับ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานพัสดุฯ Post Date 7/3/2567 Read (389)

 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางร้องทุกข์ ร้องเรี...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 7/2/2567 Read (465)

 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 6/2/2567 Read (377)

 
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชา...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 6/2/2567 Read (473)

 
แจ้งประชาสัมพันธ์บทความเรื่อง Some progress, must do better ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 6/2/2567 Read (409)

 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานแผนที่ภาษี Post Date 31/1/2567 Read (379)

 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานแผนที่ภาษี Post Date 31/1/2567 Read (578)

 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 26/1/2567 Read (432)

 
การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 26/1/2567 Read (511)

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย งานพัสดุฯ Post Date 1/4/2567 Read (97)

 
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในปี พ.ศ 2567...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย งานพัสดุฯ Post Date 28/2/2567 Read (343)

 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย งานพัสดุฯ Post Date 21/2/2567 Read (385)

 
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมถนน ค.ส.ล. ทางเข้าศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลเวียงชัย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย งานพัสดุฯ Post Date 21/2/2567 Read (355)

 
ประกาศร่างประกวดราคาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมถนน ค.ส.ล. ทางเข้าศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลเวียงชัย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย งานพัสดุฯ Post Date 9/2/2567 Read (349)

 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลเวียงชัย พร้อมก่อสร้างลาน คสล.หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย งานพัสดุฯ Post Date 10/1/2567 Read (401)

 
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลเวียงชัย พร้อมก่อสร้างลาน คสล.หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย งานพัสดุฯ Post Date 27/12/2566 Read (469)

 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 3 รายการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  โดย งานพัสดุฯ Post Date 22/12/2566 Read (425)

 
 ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง สายวัดศรีดอนเรือง 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. 41- 062 สายวัดศรีดอนเรือง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ดอนเรือง ตำบลเมืองชุม กว้าง 3.80 - 4.00 เมตร ยาว 456.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,805.40 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเลขที่ ทถ - 7 - 201 เทศบาลตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 11/4/2567
2 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง สายวัดศรีดอนเรือง 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. 41- 062 สายวัดศรีดอนเรือง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ดอนเรือง ตำบลเมืองชุม กว้าง 3.80 - 4.00 เมตร ยาว 456.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,805.40 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเลขที่ ทถ - 7 - 201 เทศบาลตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 11/4/2567
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กท 9243 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 001-54-0004 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/4/2567
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. คันคลองชลประทาน หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/4/2567
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. คันคลองชลประทาน หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/4/2567
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนป่างิ้ว ซอย 2 หมู่ที่7 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/4/2567
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๒ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/4/2567
8 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. 41-018 ถนนไชยนารายณ์ 2 หมู่ที่ 9 บ้านไชยนารายณ์ ตำบลเวียงชัย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,523.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเลขที่ ทถ - 7 -201 เทศบาลตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย คลิกอ่าน.. 2/4/2567
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการอาหารกลางวัน (ประจำเดือนเมษายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/3/2567
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/3/2567

 RSS ทั้งหมด

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่ม)

 ดูรายละเอียด

กลุ่มเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมบ้านเวียงชัย หมู่ 8

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่ม)

 ดูรายละเอียด  Your IP Address
44.197.231.211
ออนไลน์ 25ip
วันนี้ 68ip
เดือนนี้ 2097ip
ปีนี้ 16234ip
ทั้งหมด 242276ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.141)
วันนี้ เวลา 01.41.21 น.

"ชุมชนเข็มแข็ง แหล่งเรียนรู้หลากหลาย
ชาวประชาร่วมใจ พัฒนาเวียงชัยให้ยั่งยืน"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator