ข่าวสารทั้งหมดในรอบ 30 วัน
   ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัย เรื่อง ประมูลราคาให้เช้าตลาดสดเทศบาลตำบลเวียงชัย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานแผนที่ภาษี Post Date 15/9/2566 Read (72)

   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 11/8/2566 Read (511)

   ประกาศรายงานการเงินประจำปี 2565 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 19/4/2566 Read (7751)

   เมื่อท่านได้รับเอกสารแจ้งการยืนยันภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ควรทำอย่างไร...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 7/2/2566 Read (13448)

   โครงการพลังงานทดแทน กิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์เรือรดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง...

งานสวัสดิการสังคม โดย งานพัฒนาชุมชน Post Date 3/11/2564 Read (29763)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) ประจำเดือน 26 เมษายน 2566...

-ประกาศเชิญชวน/ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา  โดย งานพัสดุฯ Post Date 26/9/2566 Read (5)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานพัสดุฯ Post Date 19/9/2566 Read (13)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) ประจำเดือน 18 กันยายน 2566...

-ประกาศเชิญชวน/ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา  โดย งานพัสดุฯ Post Date 18/9/2566 Read (3)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัย เรื่อง ประมูลราคาให้เช้าตลาดสดเทศบาลตำบลเวียงชัย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย งานแผนที่ภาษี Post Date 15/9/2566 Read (72)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) ประจำเดือน 14 กันยายน 2566...

-ประกาศเชิญชวน/ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา  โดย งานพัสดุฯ Post Date 14/9/2566 Read (3)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) ประจำเดือน 13 กันยายน 2566...

-ประกาศเชิญชวน/ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา  โดย งานพัสดุฯ Post Date 13/9/2566 Read (4)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) ประจำเดือน 12 กันยายน 2566...

-ประกาศเชิญชวน/ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา  โดย งานพัสดุฯ Post Date 12/9/2566 Read (3)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) ประจำเดือน 11 กันยายน 2566...

-ประกาศเชิญชวน/ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา  โดย งานพัสดุฯ Post Date 11/9/2566 Read (3)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) ประจำเดือน 8 กันยายน 2566...

-ประกาศเชิญชวน/ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา  โดย งานพัสดุฯ Post Date 8/9/2566 Read (3)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) ประจำเดือน 6 กันยายน 2566...

-ประกาศเชิญชวน/ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา  โดย งานพัสดุฯ Post Date 6/9/2566 Read (3)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) ประจำเดือน 5 กันยายน 2566...

-ประกาศเชิญชวน/ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา  โดย งานพัสดุฯ Post Date 5/9/2566 Read (3)

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566...

-ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร.)  โดย งานพัสดุฯ Post Date 5/9/2566 Read (6)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) ประจำเดือน 4 กันยายน 2566...

-ประกาศเชิญชวน/ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา  โดย งานพัสดุฯ Post Date 4/9/2566 Read (3)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) ประจำเดือน 1 กันยายน 2566...

-ประกาศเชิญชวน/ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา  โดย งานพัสดุฯ Post Date 1/9/2566 Read (3)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) ประจำเดือน 31 สิงหาคม 2566...

-ประกาศเชิญชวน/ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา  โดย งานพัสดุฯ Post Date 31/8/2566 Read (3)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) ประจำเดือน 30 สิงหาคม 2566...

-ประกาศเชิญชวน/ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา  โดย งานพัสดุฯ Post Date 30/8/2566 Read (3)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) ประจำเดือน 28 สิงหาคม 2566...

-ประกาศเชิญชวน/ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา  โดย งานพัสดุฯ Post Date 28/8/2566 Read (3)

กิจกรรม 5ส. เทศบาลตำบลเวียงชัย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 13/7/38474 Read (2242)

"ชุมชนเข็มแข็ง แหล่งเรียนรู้หลากหลาย
ชาวประชาร่วมใจ พัฒนาเวียงชัยให้ยั่งยืน"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator