เทศบาลตำบลเวียงชัย

คำแถลงนโยบาย ของ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑

วันที่  ๑๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย


               เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัยและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัยเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และกระผมได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในเขตพื้นที่ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัยนั้น
              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาล  เรียกประชุมสภาเทศบาล
เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
              วรรคสาม การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็น
ลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย

              กระผม นายธนกฤต   ปัญญาพฤกษ์  ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย  จะปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้อง  และบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล  โปร่งใส   ตรวจสอบได้   เน้นการทำงานแบบ  มีส่วนร่วม  พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อ
นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบสนองความต้องการประชาชนได้อย่างทั่วถึง   ซึ่งกำหนดนโยบายในการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงชัยดังนี้

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

       - ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักสายรองให้ได้มาตรฐานและซ่อมแซม บำรุง รักษา ถนนสายหลักสายรองและซอย 
ให้ใช้ได้โดยสะดวก ปลอดภัย และเชื่อมโยงถึงกัน
       - รักษาระบบระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดวางระบบป้องกันน้ำท่วมในชุมชน
       - ดำเนินการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
       - ดำเนินการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและสัญลักษณ์จราจรในจุดที่สำคัญ  เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางคมนาคม 
       - จัดสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสาธารณะให้สวยงาม เพื่อเป็นศูนย์รวมการออกกำลังกายและพักผ่อน

ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                 - จัดการศึกษาในระบบให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และจัดให้มีคณะกรรมการศึกษาเทศบาลเพื่อทำหน้าที่กำหนดทิศทางการศึกษาของท้องถิ่น
                 - การเล่นกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมเด็กเยาวชนและประชาชน  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี
                 - จัดการฟื้นฟู อนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่ และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                 ​- ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ  การป้องกันโรค  การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนและการบริการ ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน 
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงถ้วนหน้า
                 - ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทหน้าที่ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในการสร้างสุขภาพของประชาชน
                 - ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนให้มากขึ้น
                 - ปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางบก  ทางน้ำ  ทางอากาศ  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ในการดูแลสภาพแวดล้อมชุมชน  รณรงค์ส่งเสริมให้มีการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในเขตเทศบาล โดยขอความร่วมมือจากประชาชนทุกครัวเรือนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดระเบียบบริหารเวรหน้าบ้านตนเองให้   “น่าอยู่น่ามอง”
                 - พัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบและจัดเก็บขยะได้รวดเร็วไม่ตกค้าง

ด้านเศรษฐกิจและสังคม

                - ส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างงาน  สร้างรายได้  นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
                - จัดสร้างและส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงชัย  ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจใกล้บ้าน  ในรูปการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
                - พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต  จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยติดเชื้อโรคเอดส์และผู้ด้อยโอกาส  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
                - จัดให้มีระบบเฝ้าระวังติดตาม  ป้องกัน และเตือนสาธารณภัยเพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
                - ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลเมืองไทยต้านภัยยาเสพติด  ด้วยการจัดกิจกรรมทุกรูปแบบ  เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

ด้านการเมืองบริหาร
                - 
พัฒนาส่งเสริมปรับปรุงการบริหารงานเทศบาลให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสและงานบริการประชาชนต้องมีประสิทธิภาพ
               - พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรของเทศบาลให้ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสม
               - จัดการส่งเสริมให้ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลได้รับการศึกษาอบรม อย่างเหมาะสม 
               - จัดการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ ให้เพียงพอแก่การบริการประชาชน
               - ปรับปรุงระบบการบริหารองค์กรตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
               - จัดการส่งเสริมให้ความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาเทศบาล
ตำบลเวียงชัยไปแล้วนั้น  การที่จะทำให้นโยบายของกระผมไปสู่เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ได้  จะต้องอาศัยความร่วมมือ  ร่วมแรงร่วมใจ  จากท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่านรวมถึงประชาชน ให้การสนับสนุน นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติและร่วมกันขับเคลื่อน
ผลักดันให้บังเกิดเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลเวียงชัยต่อไป  ขอขอบคุณครับ

                   ลงชื่อนายธนกฤตปัญญาพฤกษ์นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย 

 

                                                                           ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator