เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
2.) แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564
3.) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
4.) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
7.) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
8.) สรุปผลการพิจารณาทบทวนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงชัย
9.) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
10.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
11.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
12.) การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
13.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator