เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) หลักเกณฑ์การวิเคราะห็ความคุ้มค่าในการฝึกอบรม
2.) สมรรถนะประจำตำแหน่ง
3.) สมรรถนะหลัก
4.) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.) อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงชัย
6.) โครงสร้างส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียงชัย
7.) โครงสร้างเทศบาลตำบลเวียงชัย
8.) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
9.) ประกาศ ก.ท.จ.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย
10.) ประกาศ ก.ท.จ.เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
11.) ประกาศ ก.ท.จ.เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
12.) ประกาศ ก.ท.จ.เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน
13.) ประกาศ ก.ท.จ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2565
14.) ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559
15.) ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทศบาล (เพิ่มเติม)
16.) ประกาศ ก.ท.จ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครู
17.) ประกาศ ก.ท.จ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพนักงานจ้าง (ฉบับ 7)
18.) ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
19.) ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทศบาล
20.) ประกาศ ก.ท.จ.เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง
21.) ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการ
22.) แผนพัฒนาบุคคลากรปี 2564-2566
23.) สรุปการจัดทำแผนพัฒนาบุคคลากรปี 2564-2566
24.) สมรรถนะประจำผู้บริหาร
25.) การจัดการองค์ความรู้
26.) การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเวียงชัย พ.ศ.2564
27.) มอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของปลัดเทศบาลให็หัวหน้าส่วนราชการฯ 2564
28.) มอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ 2564
29.) รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564
30.) ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัย เรื่องนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
31.) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
32.) การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2563)
33.) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
34.) แผนเส้นทางความก้าวหน้า
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator