เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ปค.5 หน่วยงานย่อย 2564
2.) ปค.4 หน่วยงานย่อย 2564
3.) รายงานควบคุมภายในระดับองค์กร ปี 2564
4.) ปค 5 กองการศึกษา
5.) รายงานควบคุมภายใน แบบ ปค. 5 ระดับองค์กร ปี 2563
6.) ปค 5 กองสาธารณสุขฯ
7.) ปค 5 กองช่าง
8.) ปค 5 กองคลัง
9.) ปค 5 สำนักปลัดเทศบาล
10.) ถาม ตอบ ข้อสงสัยเกี่ยวกับควบคุมภายใน
11.) Flowchart การจัดทำควบคุมภายใน (แบบ ปค.)
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator