เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) เทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
2.) เทศบัญญัติเรืองตลาด
3.) เทศบัญญัติเรื่องสถานที่จำแหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
4.) เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2559
5.) เทศบัญญัติเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator