เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
2.) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3.) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขล่าสุด
4.) พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
5.) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
6.) พรบ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
7.) พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
8.) พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
9.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
10.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2554
11.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
12.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขอ
13.) พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
14.) รัฐธรรมนูญ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator