เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) หนังสือมอบอำนาจลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2.) แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
3.) แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพ(รายเดือน)
4.) แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพ(รายปี)
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator