เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
2.) หนังสือมอบอำนาจลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
3.) แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
4.) แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพ(รายเดือน)
5.) แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพ(รายปี)
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

"ชุมชนเข็มแข็ง แหล่งเรียนรู้หลากหลาย
ชาวประชาร่วมใจ พัฒนาเวียงชัยให้ยั่งยืน"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator