เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข่าวทั้งหมด 75 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

หกอกอกหอ...


โดย admin
Post Date 16/8/2565
Read (0)

ราคากลางปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงชัย หมู่ 1 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย...


โดย admin
Post Date 4/8/2565
Read (12)

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย...


โดย admin
Post Date 1/8/2565
Read (13)

ประกาศร่างประกวดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย 1 หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย...


โดย admin
Post Date 24/6/2565
Read (39)

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย 1 หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย...


โดย admin
Post Date 24/6/2565
Read (45)

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย 5 หมู่ที่ 5 (ชุมชนศรีดอนเรือง 2) ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย...


โดย admin
Post Date 22/6/2565
Read (48)

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย 5 หมู่ที่ 5 (ชุมชนศรีดอนเรือง 2) ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย...


โดย admin
Post Date 22/6/2565
Read (53)

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง...


โดย admin
Post Date 17/6/2565
Read (82)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย 2 หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย...


โดย admin
Post Date 18/4/2565
Read (1165)

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางอยู่ระหว่างลงทะเบียนทางหลวง จากสาย ถนนชัยนิเวศน์ถึงสายหนองบวกบอน บ้านชัยนิเวศน์ หมู่ที่ 13 ต.เวียงชัย โดยวิธีคัดเลือก...


โดย admin
Post Date 11/10/2564
Read (1682)

ประกาศเผยแพร่ โครงการจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชุมชนกลางเวียง ตำบลเวียงชัย โดยวิธีคัดเลือก...


โดย admin
Post Date 11/10/2564
Read (1566)

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย 1232 ถึงสายสวนรัชนบุญ บ้านเวียงชัย หมู่ที่ 8 ต.เวียงชัยฯลฯ...


โดย admin
Post Date 11/10/2564
Read (1565)

เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถเทรลเลอร์) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถขุดตีนตะขาบ)...


โดย admin
Post Date 22/9/2564
Read (1671)

ประกาศราคากลางจ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองบวกบอน...


โดย admin
Post Date 8/9/2564
Read (1606)

ราคากลาง(แบบ บก 01) โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านใหม่ดอนเรือง-หมู่ที่ ๕ บ้านศรีดอนเรือง...


โดย admin
Post Date 18/1/2564
Read (2185)

ราคากลาง (แบบ บก.01) โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านไชยนารายณ์ - หมู่ที่ 10 บ้านชัยภูมิ...


โดย admin
Post Date 7/1/2564
Read (2334)

ราคากลาง(แบบ บก 01) โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านศรีดอนเรือง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)...


โดย admin
Post Date 4/12/2563
Read (2306)

ราคากลาง(แบบ บก 01) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเมืองชุม อ.เวียงชัย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)...


โดย admin
Post Date 12/11/2563
Read (2345)

เผยแพร่โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนร่องเสือเต้น (เงินอุดหนุเฉพาะกิจ)...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date 27/2/2563
Read (2233)

เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเวียงชัย-ชัยนิเวศน์ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 13 ต.เวียงชัย...

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
โดย admin
Post Date 20/2/2563
Read (2449)

จำนวนข่าวทั้งหมด 75 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator