เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข่าวทั้งหมด 27 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนากลุ่มพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลตำบลเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 10/8/2565
Read (6)

ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรมความรู้ประกันภัยสำหรับการประกันข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 2/8/2565
Read (16)

การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและคนทุกวัย...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 14/6/2565
Read (69)

ประชาสัมพันธ์การต่อบัตรคนพิการ...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 14/6/2565
Read (67)

เอกสารประกอบฐานเรียนรู้ภายในศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 14/6/2565
Read (67)

เอกสารเผยแพร่ความรู้การเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 9/6/2565
Read (66)

ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart city Ambassadors 2(SCA#2))...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 30/5/2565
Read (66)

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 12/5/2565
Read (89)

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 24/3/2565
Read (1236)

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการฯเลี้ยงหอยขมในถุงตาข่าย...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 17/3/2565
Read (1277)

ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 15/11/2564
Read (1409)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับงานสวัสดิการสังคม ทต.เวียงชัย จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีและกลุ่มเยาวชน ณ ศาลาเอนกประ...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 13/11/2564
Read (1353)

มอบถุงยังชีพให้กับคนพิการทางสายตา...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 11/11/2564
Read (1444)

โครงการพลังงานทดแทน กิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์เรือรดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 3/11/2564
Read (4845)

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร"...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 28/10/2564
Read (1439)

การอบรมเชิงปฤิบัตการพลังงานทางเลือก...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 19/10/2564
Read (1480)

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 11/10/2564
Read (1126)

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 30/9/2564
Read (1492)

รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 30/9/2564
Read (1476)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและผืนน้ำ...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date 2/7/2564
Read (1557)

จำนวนข่าวทั้งหมด 27 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator