เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข่าวทั้งหมด 17 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเข้าร่วมประชุม ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงชัย (ชั้น 3 )...


โดย กองสาธารณสุข
Post Date 24/11/2563
Read (1862)

เชิญชวนหน่วยงานสาธารณสุข โรงเรียน กลุ่ม อสม.ชุมชน ชมรม และองค์ต่างๆ เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯประจำปีงบประมาณ 2564...


โดย กองสาธารณสุข
Post Date 26/10/2563
Read (1909)

ขอเชิญคณะอนุกรรมการ LTC กองทุนหลักประกันสุขฯเข้าร่วมประชุม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงชัย ...


โดย กองสาธารณสุข
Post Date 5/10/2563
Read (1925)

เชิญชวนหน่วยงานสาธารณสุข โรงเรียน กลุ่ม อสม.ชุมชน ชมรม และองค์ต่างๆ เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย กองสาธารณสุข
Post Date 13/1/2563
Read (1913)

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเข้าร่วมประชุม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาทศบาลตำบลเวียงชัย (ชั้น 2 อาคารหลังใหม่))...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย กองสาธารณสุข
Post Date 24/10/2562
Read (1962)

เชิญชวนหน่วยงานสาธารณสุข โรงเรียน กลุ่ม อสม.ชุมชน ชมรม และองค์ต่างๆ เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯประจำปีงบประมาณ 2563...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย กองสาธารณสุข
Post Date 24/10/2562
Read (1999)

ขอเชิญคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงเข้าร่วมพิจารณากลั่นกรองโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงชัย ชั้น 2 อาคารหลังเก่า...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย กองสาธารณสุข
Post Date 24/10/2562
Read (2016)

เชิญชวนหน่วยงานสาธารณสุข โรงเรียน กลุ่ม อสม.ชุมชน ชมรม และองค์ต่างๆ เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯประจำปีงบประมาณ 2562...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย กองสาธารณสุข
Post Date 22/3/2562
Read (2072)

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภาทศบาลตำบลเวียงชัย ...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย กองสาธารณสุข
Post Date 11/9/2561
Read (2093)

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภาทศบาลตำบลเวียงชัย ...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย กองสาธารณสุข
Post Date 2/7/2561
Read (2278)

เชิญชวนหน่วยงานสาธารณสุข โรงเรียน กลุ่ม อสม.ชุมชน ชมรม และองค์ต่างๆ เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯประจำปีงบประมาณ 2561...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย กองสาธารณสุข
Post Date 25/6/2561
Read (2278)

เชิญร่วมปั่นจักรยาน Bike for dad วันที่่ 9-11 ธันวาคม เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย admin
Post Date 9/12/2558
Read (5659)

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนฯ...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย admin
Post Date 10/9/2558
Read (5840)

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย admin
Post Date 23/8/2558
Read (6697)

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ข้อบังคับ(เพิ่มเติม)...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย admin
Post Date 23/8/2558
Read (5995)

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย admin
Post Date 23/8/2558
Read (7415)

ประกาศจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นพร้อมวัตถุประสงค์...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)
โดย admin
Post Date 23/8/2558
Read (6014)

จำนวนข่าวทั้งหมด 17 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator