เทศบาลตำบลเวียงชัย

นายวิเชียร สร้างใบศรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย
เบอร์โทร :

นายปรีชา ฟองนวล
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย
เบอร์โทร :

นายถวิล กวางเต้น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย
เบอร์โทร :

นายบุญช่วย ถนอมกิจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย
เบอร์โทร :

นายเสาร์ เมืองวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย
เบอร์โทร :

นายเอกชัย วงค์ชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย
เบอร์โทร :

นายสมัคร จาดนอก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย
เบอร์โทร :

นายประดิษฐ์ สายขัติ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย
เบอร์โทร :

นายอิฐปถพงค์ อาสนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย
เบอร์โทร :

นายเกรียงศักดิ์ ชุมภูรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย
เบอร์โทร :

นายองอาจ เชื้อเมืองพาน
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร :


-ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย
เบอร์โทร :
 
จำนวนบุคลากร ��������������������������������������������� ทั้งหมด 12 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator