เทศบาลตำบลเวียงชัย

นายเชิดเกียรติ ประมูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0840414193

นายยุทธนา ไชยยะ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
เบอร์โทร : 0897045070

นายฐิติพงศ์ ประมูลวงศ์
นายช่างโยธา
เบอร์โทร :

นางเกษ แก้วดุลดุก
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร :

นายสงกรานต์ วงค์ชัย
พนักงานจ้างตามภารกิจ
เบอร์โทร :

นายพีระชัย ไกลถิ่น
พนักงานจ้างตามภารกิจ
เบอร์โทร :

นายสมเกียรติ วงค์ชัย
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
เบอร์โทร :

นายสงกรานต์ แก้วสาร
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร :
 
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 8 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ  การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator