เทศบาลตำบลเวียงชัย

นางบุหลัน ประมูล
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0895591249

ขัชพร สินสมุทร์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
เบอร์โทร : 0925196628

ทานตะวัน วรรณรัตนโชติ
นักวิชาการคลัง
เบอร์โทร :

นางวราภรณ์ อิ่นคำฟู
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร :

นางศิริพร บุญแสนไชย
นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทร :

นางสาวโยษิตา กุลวัฒน์
เจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร :

นางนรินทร์ภรณ์ อาษา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร :

นางสาวนวรัตน์ หินนก
พนักงานจ้างตามภารกิจ
เบอร์โทร :

นายนนทวัตร เทพสุรินทร์
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร :


นางสาวจีรนาถ แก้วทอง
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร :

นางสาวภัทรกัณย์ สีตื้อ
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร :

นางสาวนภัสสร คำสุหล้า
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร :
 
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 12 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ   การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับ   การจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและ งานอื่น ๆ    ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator