เทศบาลตำบลเวียงชัย

นางสายทิตย์ บุญภา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 0875010003

นางณัฐพรรณ จาดโห้
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
เบอร์โทร : 0931324051

นางสาวสนธยา ธุวะคำ
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร :

นางสุดารัตน์ อูปแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร :

นางพัชรียา โพนยะเขต
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร :

นางสาวภรภัทร วงค์ชัย
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร :
 
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 6 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาโดยให้มีงาน ธุรการ   งานการเจ้าหน้าที่  งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศ  งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา   งานกิจการศาสนา  ส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม   งานกีฬาแล ะนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน  และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator