เทศบาลตำบลเวียงชัย

นางชุติมันต์ ไชยแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0918575896


ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร :

พ.จ.อ.กฤษณ์ สุวรรณประภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0834422808

นางปราณี หล้าตัน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
เบอร์โทร :

นางสาวกรรณิการ์ คำปาเชื้อ
นิติกรชำนาญการ
เบอร์โทร :

นางวราภรณ์ ศรีเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร :

นางวรรธิดา ราชคน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร :

นางเจนจิรา ต๊ะติ๊บ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร :

นางสาวกชพร อรจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร :

ธนาวิชญ์ ตุ้ยวงค์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร :

นายจรูญ อ้อยกลาม
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร :

นายไพฑูรย์ ยาสุวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร :

นายบัณฑิต ทิพย์ประเสริฐ
พนักงานขับรถดับเพลิง
เบอร์โทร :

นายทวีศักดิ์ วงค์ชัย
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร :

นายสมัย ชุ่มมะโน
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร :

นายวิชาญ นักหล่อ
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร :

นายอุดม อินต๊ะวัง
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร :

นายทิชากร กันธา
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร :

นายคมสัน โคแพร่
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร :

นางสาวสุชาดา ไชยเมธา
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร :

นายยุทธนา ช้างมูบ
คนงาน
เบอร์โทร :

นางสาวพัชรี ชุมภูรัตน์
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร :

นายพิชัย ทองดี
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร :

นางสาวศิริพร วิชัย
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร :

นางนงนุช หลวงจินดา
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร :
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 32 คน
จำนวนหน้า 2 หน้า

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ เทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator