นางชุติมันต์ ไชยแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0918575896

พ.จ.อ.กฤษณ์ สุวรรณประภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0834422808

นางวราภรณ์ ศรีเจริญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


ตำแหน่งว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางปราณี หล้าตัน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวกรรณิการ์ คำปาเชื้อ
นิติกรชำนาญการ

นางสาวกชพร อรจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล

นางวรรธิดา ราชคน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร : 0835822375

นางสาวเจนจิรา เทพวงค์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ธนาวิชญ์ ตุ้ยวงค์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายจรูญ อ้อยกลาม
พนักงานขับรถยนต์

นายไพฑูรย์ ยาสุวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ

นายพากร ทิพย์สุภา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสมพล พันอุโมงค์
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

นายบัณฑิต ทิพย์ประเสริฐ
พนักงานขับรถดับเพลิง

นายทวีศักดิ์ วงค์ชัย
พนักงานขับรถยนต์

นายวิชาญ นักหล่อ
พนักงานดับเพลิง

นายอุดม อินต๊ะวัง
พนักงานดับเพลิง

นายทิชากร กันธา
พนักงานดับเพลิง

นายคมสัน โคแพร่
พนักงานดับเพลิง

นายยุทธนา ช้างมูบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวพัชรี ชุมภูรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายพิชัย ทองดี
พนักงานดับเพลิง

นางสาวจีรนาถ แก้วทอง
คนงาน

นายธนัทชพนต์ เมืองวงค์
คนงาน
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 31 คน
จำนวนหน้า 2 หน้า

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ เทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

"ชุมชนเข็มแข็ง แหล่งเรียนรู้หลากหลาย
ชาวประชาร่วมใจ พัฒนาเวียงชัยให้ยั่งยืน"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator