เทศบาลตำบลเวียงชัย
   
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 258 รายการ
จำนวนหน้า 6 หน้า
ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเวียงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/8/2565
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมารถโดยสารทัศนาจรเพื่อศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลเวียงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/8/2565
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อของที่ระลึก (กระเช้าของที่ระลึก) ในการศึกษาดูงาน สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเวียงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/8/2565
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเวียงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/8/2565
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กและวัดส่วนสูง จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/8/2565
6 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงชัย หมู่ที่ ๑ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 11/8/2565
7 (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงชัย หมู่ที่ ๑ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 11/8/2565
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตลาดสดเทศบาลตำบลเวียงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/8/2565
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/8/2565
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลำโพงอเนกประสงค์ พร้อมไมค์ลอย จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/8/2565
11 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/8/2565
12 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเคลือบบัตร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/8/2565
13 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๓ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/8/2565
14 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/8/2565
15 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาถ่ายเอกสารสำนวนสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง พร้อมเอกสารคำให้การ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/8/2565
16 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๗ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/8/2565
17 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจสอบคุณภาพน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/8/2565
18 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/8/2565
19 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุโครงการรณรงค์ให้ความรู้ผู้ประกอบการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/8/2565
20 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงชัย หมู่ที่ ๑ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 5/8/2565
21 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/8/2565
22 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงชัย (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/8/2565
23 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตชุดตรวจอาหารตามโครงการรณรงค์ให้ความรู้ผู้ประกอบการสุขาภิบาลอาหารและน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/8/2565
24 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการขับเคลื่อนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลเวียงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/8/2565
25 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/8/2565
26 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาจำทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ให้ความรู้ผู้ประกอบการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/8/2565
27 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/8/2565
28 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข ๓๖๓๑ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/8/2565
29 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/8/2565
30 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/8/2565
31 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/8/2565
32 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 1/8/2565
33 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คจล ๗๒๔ ชร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 1/8/2565
34 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา (ค่าจัตุปัจจัยไทยธรรม) ตามโครงการเข้าวัด - เข้าพรรษา (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 1/8/2565
35 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการเข้าวัด - เข้าพรรษา (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 1/8/2565
36 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการอาหารกลางวัน (ประจำเดือนสิงหาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/7/2565
37 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/7/2565
38 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุตามโครงการบูรณาการคัดแยกขยะต้นทางในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/7/2565
39 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการบูรณาการคัดแยกขยะต้นทางในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/7/2565
40 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุประกอบการอบรมโครงการขับเคลื่อนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลเวียงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/7/2565
41 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงชัย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/7/2565
42 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน เดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/7/2565
43 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุตามโครงการขับเคลื่อนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลเวียงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/7/2565
44 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุตามโครงการบูรณาการคัดแยกขยะต้นทางในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/7/2565
45 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุตามโครงการบูรณาการคัดแยกขยะต้นทางในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/7/2565
46 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาซ่อมแซม และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงชัย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/7/2565
47 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย 1 หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 19/7/2565
48 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมรถหมายเลขทะเบียน 81-9059 เชียงราย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/7/2565
49 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงชัย (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/7/2565
50 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย 5 หมู่ที่ 5 (ชุมชนศรีดอนเรือง 2) ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 18/7/2565
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 258 รายการ
จำนวนหน้า 6 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator