จำนวนหมู่บ้านในเขตบริการของ เทศบาลตำบลเวียงชัย มีจำนวนทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน

นางรัตติมา ใจซื่น

ประธานชุมชนดอนมูล

หมู่ที่ 10
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านดอนมูล ต.เมืองชุม
 

นายณัฐกิจ บุญเรือง

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านดอนเรือง
 0806729961

นายเกียรติขจร บัวเคน

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านใหม่ดอนเรือง ต.เมืองชุม
 

นายสามารถ จินะโกฏิ

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 7
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านเมืองชุม ต.เมืองชุม
 

นายจรูญ ติงคันนา

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 8
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านเวียงชัย ต.เวียงชัย
 

นายทวี ตาลดี

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 9
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านไชยนารายณ์ ต.เวียงชัย
 

นางอัญธิกา พรมขัดดุก

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 10
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านชัยภูมิ ต.เวียงชัย
 

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 13
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านชัยนิเวศน์ ต.เวียงชัย
 

นายเจริญ เผ่าเสือ

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 19
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านเวียงชัยทอง ต.เวียงชัย
 

นายประหยัด อาโปทา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

หมู่ที่ 1
ชื่อหมู่บ้าน
   กลางเวียง
 


จำนวนข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

"ชุมชนเข็มแข็ง แหล่งเรียนรู้หลากหลาย
ชาวประชาร่วมใจ พัฒนาเวียงชัยให้ยั่งยืน"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator