เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.) คู่มืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงชัย
3.) คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ
4.) คู่มือการลาของพนักงานเทศบาล
5.) คู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ
6.) คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท
7.) 2.คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
8.) คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
9.) คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย
10.) คู่มือการปฏิบัตืงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11.) คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
12.) คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์
13.) คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ฯ
14.) คู่มือการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และพัสดุ ของอปท
15.) คู่มือประชาชน ให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนุญและการเลือกตั้ง
16.) คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17.) คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม
18.) คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
19.) คู่มือการใช้งาน-e-PlanNACC
20.) คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ2564
21.) คู่มือการร่างข้อกำหนดตามพระราชบัญติรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง
22.) คู่มือการลา การได้เงินเดือน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่างลาสำหรับข้าราชการ
23.) สมรรถนะประจำสายงาน
24.) สมรรถนะผู้บริหาร
25.) สมรรถนะหลัก
26.) คู่มือการจัดการองค์ความรู้ การพิมพ์หนังสือราชการ
27.) คู่มือการลาพนักงานเทศบาล
28.) คู่มือประชาชน สำนักปลัดเทศบาล
29.) คู่มือกองคลัง
30.) คู่มือ กองช่าง
31.) คู่มือ งานการเจ้าหน้าที่
32.) คู่มือการรับนักเรียนก่อนประถมวัย
33.) คู่มือการขอข้อมูลข่าวสาร
34.) คู่มือการจัดเก็บภาษีป้าย
35.) คู่มือการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
36.) คู่มือการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
37.) คู่มือการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
38.) คู่มือการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator