เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข่าวทั้งหมด 25 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล...


โดย admin
Post Date 26/4/2565
Read (566)

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564-2565)...


โดย admin
Post Date 26/4/2565
Read (529)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี...


โดย admin
Post Date 26/4/2565
Read (552)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัย เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งในเทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย งานการเจ้าหน้าที่
Post Date 14/12/2564
Read (1392)

คำสั่งมอบหมายงานปีงบประมาณ 2565...


โดย admin
Post Date 9/11/2564
Read (1360)

การลา ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น...


โดย งานการเจ้าหน้าที่
Post Date 21/6/2564
Read (60)

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2564...


โดย admin
Post Date 13/5/2564
Read (1731)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัยเรื่องอัตราร้อยละของฐานในการคำนวนเลื่อนขั้นเงินเดือนครู พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 23/3/2564
Read (1836)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัยเรื่องการกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date 4/11/2563
Read (1895)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัยเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date 1/10/2563
Read (1957)

โครงสร้าง...


โดย admin
Post Date 1/7/2563
Read (1720)

ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(เพิ่มเติม) 2563...


โดย admin
Post Date 4/6/2563
Read (1995)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงชัยเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 23/3/2563
Read (2006)

ประกาศ กท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 ...


โดย admin
Post Date 18/3/2563
Read (2016)

ประมวลจริยธรรมข้าราขการ ...


โดย admin
Post Date 8/1/2563
Read (2042)

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล...


โดย admin
Post Date 26/6/2562
Read (2026)

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล...


โดย admin
Post Date 26/6/2562
Read (2054)

รายงานผลการประเมินและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบที่ 1 ปีงบประมาณ2562...

รายงานผลการประเมินและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบที่ 1 ปีงบประมาณ2562
โดย admin
Post Date 25/6/2562
Read (2900)

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(เพิ่มเติม) พ.ศ.2562 (การโอนย้าย)...


โดย admin
Post Date 12/6/2562
Read (2002)

ประกาศหลักเกณฑ์(เพิ่มเติม) พ.ศ.2562 (การบรรจุแต่งตั้งการโอน การย้าย)...


โดย admin
Post Date 12/6/2562
Read (1918)

จำนวนข่าวทั้งหมด 25 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"




         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator