เทศบาลตำบลเวียงชัย


ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร :

นางสาวกมลทิพย์ หลักมั่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
เบอร์โทร : 0810300662

นายอินสอน วรรณโน
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
เบอร์โทร :

นายผัด เครืออินตา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
เบอร์โทร :

นายสุชาติ อินจันทร์
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร :

นางสาวธัญลักษณ์ อินเลียน
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร :

นายธงชัย ธนะเป๊ก
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร :

นางสาวนันทพร อะทะสุวรรณ
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร :

นายเฉลิมพล เครื่องสนุก
เจ้าเหมาบริการ
เบอร์โทร :

นายบุญเปล่ง คีรีแก้ว
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร :

นายพนม คีรีแก้ว
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร :

นายสมชาย ต๊ะเปา
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร :

นายวีระนิจ ปัทมาภิรัตน์
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร :

นายทรงเกียรติ นาคลังกา
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร :

นายบุญสาย แลวงค์
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร :

นายสวน หวานใจ
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร :
 
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 16 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

     มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  กองป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ  เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์  ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator